Mijn moeder lag om 11 uur nóg in bed!

Huub Buijssen  (2009) Moeder lag om elf uur in bed. Negen effectieve strategieën voor de omgang met kritiek van familie.  Bohn Stafleu van Loghum,  154 pagina’s

Recensie Biblion (Nederlandse Bibiotheek Dienst)

Zorgverlenende organisaties worden hoger gewaardeerd naarmate ze adequater omgaan met kritiek. Dit boek van de bekende auteur (1953) over psychologie en zorg behandelt negen samenhangende deelstrategieen voor zorgwerkers om optimaal te kunnen omgaan met kritiek van familieleden van zorgontvangende mensen. Een relevant onderwerp voor de zorgsector omdat er bijna altijd naasten zijn. Men leert begrijpen uit welke impliciete elementen, zoals verwachtingen, kritiek meestal bestaat; hoe optimaal daarnaar te luisteren en adequaat erop te reageren. Nuttig is ook het onderscheid van zes verschillende rolmodellen die families van zichzelf in relatie tot de zorg kunnen hebben. Mede door de heldere voorbeelden – casuistiek – is het boek zeer toegankelijk. Het slothoofdstuk richt zich tot zorgmanagers en verheldert het waarom en het hoe van het uiterst zinvolle uitwisselen met familie van wederzijdse verwachtingen. Hoe helderder de wederzijdse verwachtingen, des te minder irritatie en kritiek. Dit boek is een bouwsteen voor zorg met een volwaardige plaats voor familie.

(NBD|Biblion recensie, F.M. Boon)

Werkpakket agressie. Agressie in de gehandicaptenzorg. Beleid, opvang en preventie
Sectorfondsen Zorg en Welzijn (niet meer leverbaar)

Auteurs: W. Bezemer, H. Buijssen, H. Nijman.

Agressie geldt als een van de belangrijkste arbeidsrisico’s in de gezondheidszorg. Door de aard van het werk komt agressie binnen de zorg relatief veel voor. Als gevolg van verschillende oorzaken lijkt het aantal incidenten de laatste jaren toe te nemen.

Tegelijkertijd dringt steeds meer het besef door dat agressie een onderdeel is van het werk, maar dat het door het nemen van preventieve maatregelen wel effectief bestreden kan worden. In het arboconvenant hebben werkgevers, vakbonden en overheid daarom afspraken gemaakt over de aanpak van agressie. Het gaat enerzijds om maatregelen die de blootstelling van medewerkers aan agressie terugdringen en anderzijds om maatregelen die een verbetering van de opvang na incidenten beogen. In dit werkpakket leest u meer over hoe u het agressiebeleid in uw instelling systematisch kunt vormgeven. Het werkpakket bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt u een korte introductie over agressie en onveiligheid en een beleidscyclus bestaande uit vier stappen die uitvoerig beschreven worden. Het tweede deel bestaat uit acht bijlagen waarin u verschillende praktische instrumenten krijgt aangereikt.